Allmäna villkor Team

Villkor Team

Allmänna villkor för Team-anmälningar i Göteborgsvarvet.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR GÖTEBORGSVARVET TEAM

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för beställare (”Beställare”) som bokar startplatspaket för Göteborgsvarvet (kallat TEAM Guld, Silver eller Brons (”TEAM”).

”Göteborgs Friidrottsförbund” avser Göteborgs Friidrottsförbund, org. nr 857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg, som bland annat arrangerar Göteborgsvarvet (”Loppet”).

När du bokar TEAM genom hemsidan eller på annat sätt ingår avtal eller överenskommelse med Göteborgs Friidrottsförbund, innehållande en rätt till TEAM, med hänvisning till dessa Allmänna Villkor, godkänner du som representant för beställande företag/förening/organisation (”Beställare”) Göteborgs Friidrottsförbunds vid var tid gällande Allmänna Villkor.

Du som bokar TEAM intygar att du är behörig att teckna Beställarens firma och ådra Beställaren sådana skyldigheter som Beställaren får enligt dessa Allmänna Villkor. Du garanterar också att fullständiga uppgifter om Beställaren lämnas i samband med bokningen, så som organisationsnummer och faktureringsadress m.m.

Göteborgs Friidrottsförbund har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats Beställaren.

BOKNING

Göteborgs Friidrottsförbund förbehåller sig rätten att godkänna eller avböja icke lämpliga Beställare.

Beställaren ska i samband med bokning av TEAM ange antal TEAM-deltagare. Ett team måste bestå av minst fyra TEAM-deltagare. Beställaren förbinder sig att erlägga ersättning för minst 90 % av det vid bokningen uppgivna antalet TEAM-deltagare (se punkten 3).

Bokningen blir giltig först då Beställaren erhållit en bokningsbekräftelse. Bokningsbekräftelsen skickas till den e-postadress som Beställaren uppgivit i samband med Bokningen. Bokningsbekräftelsen skickas senast 10 dagar efter det att bokningen genomförts. Göteborgs Friidrottsförbund reserverar sig för att TEAM-platserna kan vara fullbokade och att Beställaren av den anledningen nekas den bokning som gjorts.

Beställaren har rätt att annullera sin bokning, om det skriftligen meddelas ansvarig för TEAM hos Göteborgs Friidrottsförbund (via e-post till team@goteborgsvarvet.se) senast 10 dagar från datum för bokningsbekräftelsen.

Har Beställaren ingått separat avtal eller överenskommelse där TEAM ingår, blir bokningen av TEAM giltig i och med att Beställaren erhåller en bokningsbekräftelse. En bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som Beställaren uppgivit i samband med ingående av sådant avtal eller överenskommelse, senast 10 dagar efter det att avtalet eller överenskommelsen ingåtts med Göteborgs Friidrottsförbund.

Beställaren får tillgång till ett administrationsverktyg med möjlighet att lägga till löpare i en gruppanmälningsfunktion, bjuda in till loppet redan anmälda löpare samt skapa värdkoder som ger korrekt grupptillhörighet.

En giltig anmälan till Loppet uppstår först när respektive TEAM-deltagare registrerat sig med en Värdekod eller anmälts via en Gruppanmälan och Göteborgs Friidrottsförbund mottagit Ersättning enligt definitionen i punkten 3 nedan.

Gruppanmälan/Värdekoder kan göras/utnyttjas fram till och med den 30 april 2020. Därefter kan inte fler TEAM-deltagare anmälas via Gruppanmälan och outnyttjade Värdekoder kan inte längre utnyttjas.

Beställaren kan fram till den 28 februari 2020 minska det vid bokningen uppgivna antalet TEAM-deltagare (upp till 10% av antalet beställda TEAM-platser) genom att skriftligen meddela ansvarig för TEAM hos Göteborgs Friidrottsförbund (via e-post till team@goteborgsvarvet.se) (”Avbokning”). Det är inte möjligt att genomföra Avbokning av till Loppet redan anmälda TEAM-deltagare.

PRIS OCH BETALNING

Göteborgs Friidrottsförbund har rätt att fakturera Beställaren för anmälningsavgift och deltagaravgift för det vid bokningen uppgivna antalet TEAMdeltagare, med beaktande av eventuell genomförd Avbokning enligt punkten 2 (”Ersättning”). Om antalet TEAM-deltagare efter Avbokning understiger 90 % av det vid bokningen uppgivna antalet TEAMdeltagare, har Göteborgs Friidrottsförbund rätt att fakturera Beställaren för 90 % av deltagaravgiften för det vid bokningen uppgiva antalet TEAM-deltagare.

Göteborgs Friidrottsförbund har rätt att fakturera Beställaren för anmälningsavgift (fast avgift) efter 10 dagar från det att Beställaren erhållit bokningsbekräftelse samt fakturera Beställaren för Ersättningen för deltagaravgift efter den 30 april 2020. Fakturering ska ske med betalningsvillkor 30 dagar om inte annat överenskommits mellan Beställaren och Göteborgs Friidrottsförbund.

Om Beställare inte har erlagt full betalning av Ersättningen på fakturans förfallodag, äger Göteborgs Friidrottsförbund rätt att annullera bokningen samt ogiltigförklara eventuella anmälningar från TEAM-deltagare.

Skulle särskild skatt eller annan avgift tillkomma avseende Göteborgs Friidrottsförbunds åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor ska motsvarande belopp erläggas av Beställaren.

ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS

Fram till den 30 april 2020 har Beställaren möjlighet att anmäla en TEAM-deltagare som sedan tidigare har anmält sig till Loppet. Detta görs av Beställaren i administrationsverktyget genom att använda funktionen ”Bjud in deltagare”. Den inbjudna deltagaren kommer då att få en förfrågan via e-post om att bli flyttad till TEAM-gruppen. Beställaren är medveten om och åtar sig att upplysa TEAMdeltagaren om att det inte kommer att ske någon återbetalning av erlagd anmälningsavgift till TEAMdeltagaren. Deltagarens ersatta plats kommer att kunna överlåtas enligt reglerna i våra ”Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund”.

Beställaren kan utan kostnad byta namn på en till Loppet anmäld TEAM-deltagare (”Namnbyte”) fram till och med den 30 april 2020. Den 30 april-11 maj 2020 kan Beställaren genomföra Namnbyte mot en administrationsavgift om 250 kronor per Namnbyte. Göteborgs Friidrottsförbund har rätt att fakturera Beställaren för sådan administrationsavgift direkt efter att ett Namnbyte har skett.

Ett Namnbyte görs av Beställaren i administrationsverktyget. Vid Namnbyte är den nya TEAM-deltagaren alltid garanterad startplats i samma startgrupp som övriga TEAM-deltagare.

Efter den 11 maj 2020 är det inte längre möjligt att genomföra Namnbyten.

BESTÄLLARENS SÄRSKILDA SKYLDIGHETER OCH ÅTAGENDEN

Beställaren får inte själv eller genom annan använda startplats i kommersiellt syfte, inklusive men inte begränsat till, att sälja eller lotta ut eller på annat sätt använda startplats i marknadsföring.

Beställaren åtar sig att säkerställa att samtliga TEAM-deltagare informeras om, godkänner samt respekterar ”Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund”, ”Integritetspolicy” samt dessa ”Allmänna Villkor för Göteborgsvarvet Team”. Detta gäller särskilt vid Gruppanmälan och Namnbyte.

Beställaren förbinder sig att informera TEAMdeltagarna om aktuell information gällande Loppet som är av betydelse för deras deltagande i Loppet.

INSTÄLLDA LOPP

Göteborgs Friidrottsförbund förbehåller sig rätten att ställa in Loppet eller förändra Loppets sträckning eller starttid;

a) med anledning av omständighet utanför Göteborgs Friidrottsförbunds kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning, b) om Göteborgs Friidrottsförbund eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller c) om Loppet inte sanktioneras av Svenska Friidrottsförbundet, eller om Göteborgs Friidrottsförbund inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att Göteborgs Friidrottsförbund ska få eller kunna genomföra Loppet.

Göteborgs Friidrottsförbund har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall Loppet måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkt a) – c) ovan.

ÖVRIGT

Göteborgs Friidrottsförbund förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan. Beställaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor utan Göteborgs Friidrottsförbunds skriftliga medgivande.

Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor skall prövas enligt svensk lag och tvisten skall lösas vid Göteborgs tingsrätt.

VILLKOR SOM GÄLLER ENDAST FÖR TEAM GULD

För det fall Beställaren inte meddelat Göteborgs Friidrottsförbund att Beställaren vill utnyttja den tältplats som Beställaren har rätt till enligt bokningen i samband med att bokningen genomfördes, förfaller rätten att utnyttja sådan tältplats och det står Göteborgs Friidrottsförbund fritt att upplåta tältplatsen till annan.

Utöver ovan angivna villkor gäller även ”Allmänna villkor för Göteborgsvarvets Tältbyar.