Göteborgsvarvet och höstveckan 2021 ställs in

Göte­borgsvarvet och höstveck­an 2021 ställs in

2021-08-25

Den fysiska ver­sio­nen av Göte­borgsvarvet 2021, som skulle arrangeras den 11 sep­tem­ber, blir inte av. Beslutet fat­tades vid ett extrain­satt styrelsemöte för Göte­borgs Fri­idrotts­för­bund i går kväll efter dia­log med Folkhäl­somyn­digheten, Rik­sidrotts­för­bun­det, Göte­borgs Stad, Smittsky­dd Väs­tra Göta­land och rep­re­sen­tan­ter från sjukvår­den i Väs­tra Göta­land­sre­gio­nen.

– Det är oer­hört tungt för oss arrangör­er, för alla delt­a­gar­na, funk­tionär­erna och Göte­borg som stad att vi inte kan genom­föra Göte­borgsvarvet i dess ursprung­li­ga for­mat. Den ökade smittsprid­nin­gen i regio­nen sät­ter tyvärr käp­par i hjulet för ett fysiskt genom­förande, säger Jah­ja Zeqi­raj, ord­förande för Göte­borgs Fri­idrotts­för­bund.

Efter att ha tvin­gats stäl­la in Göte­borgsvarvet för­ra året har ett febrilt arbete pågått i över ett års tid för att kun­na arrangera årets Göte­borgsvarvet på ett säk­ert sätt. Över 35 000 delt­a­gare var anmäl­da till årets uppla­ga och ytterli­gare tusen­tals till de övri­ga lop­pen under Höstveck­an.

Utveck­lin­gen i samhäl­let den senaste tiden, där smittsprid­nin­gen i sto­ra delar av regio­nen tyvärr har ökat fem veck­or i rad, gör dock att det inte går att arrangera tävlin­gen med start och mål runt Slottsskogsvallen och med bansträck­n­ing runt Göte­borg.

Beslutet gäller även övri­ga lopp under Höstveck­an 2021.

– Det har länge sett väldigt hopp­fullt ut, men med hän­syn till den pan­de­mi som alltjämt pågår har styrelsen till slut tvin­gats fat­ta det här beslutet. Alla involver­ade har in i det sista hop­pats på att lop­pen skulle kun­na arrangeras som plan­er­at, men vi vill i den upp­kom­na sit­u­a­tio­nen inte gå emot de rek­om­men­da­tion­er vi fått från sjukvår­den och ord­nings­mak­ten, säger Jah­ja Zeqi­raj, ord­förande för Göte­borgs Fri­idrotts­för­bund.

– Det här är ett hårt slag för mån­ga, vi har en stark beslut­samhet och vil­ja att käm­pa för att såväl Göte­borgsvarvet, Folk­festen som fri­idrot­ten i Göte­borg ska leva vidare i en tid efter pan­demin. I det­ta behöver vi fort­satt hjälp från hela Göte­borg för att till­sam­mans ta oss igenom dessa utmanande tider. Nu blickar vi framåt mot 2022. En efter­läng­tad åter­start av samhäl­let är på allas agen­da, även vår.

Claes Man­gelus, mångårig med­i­cin­skt ans­varig tävlingsläkare för Göte­borgsvarvet:

– Vi har hela tiden haft en bra och givande dia­log med Folkhäl­somyn­digheten, Polisen och sjukvår­den. Prog­noser­na för att lop­pen skulle kun­na arrangeras har var­it goda, men dagens verk­lighet och den neg­a­ti­va utveck­lin­gen i när­tid gör att det inte är försvar­bart att arrangera ett even­e­mang i den här stor­leken just nu. Pan­demin pågår, smittsprid­nin­gen ökar återi­gen och belast­nin­gen på vår­den är fort­satt hög, så efter en hel­hets­bedömn­ing var beslutet att stäl­la in årets folk­fest det enda rät­ta.

Alla anmäl­da delt­a­gare till Göte­borgsvarvet kom­mer att fly­t­tas över till ett dig­i­talt genom­förande, som självk­lart kom­mer att ge medalj och ett offi­ciellt seed­nings­grun­dande resul­tat i Göte­borgsvarvet 2021.

– Återi­gen måste vi stäl­la om från ett fysiskt till ett virtuellt genom­förande. Vi ber att få återkom­ma inom kort med mer infor­ma­tion och detal­jer för både Göte­borgsvarvet och övri­ga lopp, men vårt mål och ambi­tion är att vi ändå ska kun­na ska­pa en min­nesvärd löpar­fest till­sam­mans även om alla inte kan vara på sam­ma ställe, säger Jah­ja Zeqirai. 

Föl­jande lopp är inställ­da i höst:

Trail­varvet 5 sep­tem­ber
Stafettvarvet 8 sep­tem­ber
Spe­cial­varvet 10 sep­tem­ber
Göte­borgsvarvet 11 sep­tem­ber
Mini­varvet 11 – 19 sep­tem­ber
Lil­la Varvet 18 sep­tem­ber
Göte­borgsvarvet Marathon 19 september

Frågor och svar

 • Vad har beslutats och varför?

  Göteborgs Friidrottsförbund har i samråd med sjukvårdsorganisationen och smittskyddsläkare tagit beslutet att ställa in Göteborgsvarvet 2021. Baserat på nuvarande restriktioner, den ökade smittspridningen av covid-19 och med hänsyn till din och andra deltagares säkerhet och hälsa har vi, efter samråd med berörda myndigheter, gjort bedömningen att beslutet om att ställa in loppet var nödvändigt. Vi som arrangör har ett samhällsansvar och kan inte arrangera Göteborgsvarvet om det inte finns möjlighet att anordna ett säkert evenemang.

 • Varför tas beslutet nu?

  Vi har under lång tid har haft en intensiv dialog med tillståndsmyndigheter och sjukvården och följt utvecklingen. Vi har in i det längsta arbetat för och hoppats på ett genomförande av Göteborgsvarvet, men så snart det stod klart att ett genomförande inte var möjligt tog vi beslutet att ställa in Göteborgsvarvet.

 • Vad innebär det för löparna?

  Löparna i Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon kommer att kunna springa ett digitalt lopp, få ett registrerat resultat i Göteborgsvarvet 2021 som är seedningsgrundande för Göteborgsvarvet 2022 och få sin medalj. Mer information om digitalt deltagande finns att läsa här

 • Hur kommer detta påverka organisationen/förbundet?

  Det vet vi inte i dagsläget, men efter två år av pandemi och nu två inställda evenemangsveckor är vårt fokus att förbundet och våra friidrottsföreningar ska överleva. Våra friidrottsföreningar är de som drabbas värst och vi hoppas att löparnas anmälningsavgifter tillsammans med statliga stöd och bidrag kan göra att vår och våra friidrottsföreningars verksamhet kan fortsätta.

 • Får löparna pengarna tillbaka?

  Nej. Göteborgs Friidrottsförbund har enligt anmälningsvillkoren ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften. På grund av den hårt pressade ekonomiska situation Göteborgsvarvet och Göteborgs Friidrottsförbund befinner sig i kan vi inte heller betala tillbaka anmälningsavgifterna utan att riskera förbundets och loppets överlevnad.

 • Gå det att flytta min anmälan till 2022?

  Det går inte att flytta anmälan till 2022. Mer om detta kan du läsa i våra allmänna villkor.

 • Varför flyttar ni inte anmälningsavgifterna till 2022?

  Göteborgs Friidrottsförbund har enligt anmälningsvillkoren ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften eller flytta anmälan till 2022. På grund av den hårt pressade ekonomiska situation Göteborgsvarvet och Göteborgs Friidrottsförbund befinner sig i kan vi inte heller flytta anmälningarna till 2022 utan att riskera förbundets och loppets överlevnad.

 • Vad gäller för de andra loppen?

  Samtliga lopp i september som arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund kommer att ställas in. Göteborgsvarvet Marathon, Trailvarvet, Stafettvarvet, Specialvarvet, Lilla Varvet och Minivarvet kommer således ställas in.

 • Vad gäller för anmälningsavgifterna för de andra loppen?

  Samma som för Göteborgsvarvet, ingen återbetalning är möjlig. Mer om detta kan du läsa i våra allmänna villkor.

 • Varför kan inte loppen arrangeras med ett begränsat antal startplatser eller med annan bansträckning?

  Vi har under flera månader arbetat med olika alternativa scenarier för loppen, allt för att säkerställa ett möjligt genomförande. Att ställa in var det sista vi ville göra, men vi blev nödgade att göra det sett till den negativa utvecklingen av smittspridningen i regionen. Detta skedde i samråd med smittskyddet och sjukvården samt efter tät dialog med regionala myndigheter och övriga samverkansparter i Göteborg.

 • Varför kan andra lopp i Sverige arrangeras, men inte era?

  Varje lopp är unikt och har olika förutsättningar för att genomföras på ett tryggt sätt. Vad gäller Göteborgsvarvet är Göteborgs Friidrottsförbund bedömning, i samråd med sjukvården och smittskydd samt efter tät dialog med myndigheter i regionen, att beslutet om att ställa in våra lopp var nödvändigt. Detta baserat på nuvarande restriktioner, den ökade smittspridningen av covid-19 i regionen och med hänsyn till din och andra deltagares säkerhet och hälsa.

 • Varför flyttas inte Marathon till nästa år eller till 2023 när jubileet är?

  I nuläget kan Göteborgs Friidrottsförbund inte svara på om ett fysiskt Marathon kommer att arrangeras i framtiden. Oavsett om så sker hade det inte varit möjligt att låta deltagare flytta sin startplats till ett eventuellt framtida Marathon, eftersom det skulle riskera förbundets, idrottsföreningars och motionsloppens överlevnad på samma sätt som om vi skulle återbetala anmälningsavgifterna.

 • Hur kan Göteborgs Friidrottsförbunds ekonomi vara så hårt drabbad att man inte kan flytta sin startplats?

  Anmälningsavgifterna från Göteborgsvarvet och övriga lopp under Höstveckan har till syfte att täcka kostnaderna för arrangerandet av loppen och därefter till att finansiera den ideella friidrottsverksamheteten i Göteborg med omnejd. Göteborgs Friidrottsförbund drabbades hårt ekonomiskt redan år 2020, då loppen ställdes in första gången. Om vi skulle tappa intäkterna från i år så riskerar vi förbundets, andra idrottsföreningars och Göteborgsvarvets överlevnad. Av den anledningen kommer vi inte att kunna erbjuda en flytt av startplats till nästa år.

 • Var hittar jag de anmälningsvillkor som gällde vid den tidpunkt jag anmälde mig?

  De anmälningsvillkor som är publicerade på vår hemsida uppdaterades 2020-11-19. Om du har anmält dig innan dess är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@goteborgsvarvet.se för att ta del av de anmälningsvillkor som är gällande för din anmälan.

 • Kommer ni att arrangera ett digitalt lopp istället?

  Löparna i Göteborgsvarvet kommer att kunna springa ett digitalt lopp, få ett registrerat resultat i Göteborgsvarvet 2021 som är seedningsgrundande för Göteborgsvarvet 2022 och få sin medalj. Även Göteborgsvarvet Marathon kommer att arrangeras digitalt. Mer info om digitalt deltagande kan ni läs om här.

 • Jag hittade inte svaret på min fråga ovan, vem kan jag kontakta?

  Besök vår kundportal och se om din fråga finns där. Om inte är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@goteborgsvarvet.se