Fokus på hälsa och fysisk aktivitet

Göteborgsvarvet arbetar långsiktigt för att minska den ojämlikhet i hälsa som finns på samhällsnivå. Göteborgsvarvets folkhälsoarbete genomsyras av tre fokusområden: fysisk aktivitet, utbildning och gemenskap. Genom sitt folkhälsoarbete skapar Göteborgsvarvet intresse för fysisk aktivitet och ökar förståelsen för olika faktorer som påverkar hälsan.

Bakgrund

I början av år 2012 startade Göteborgsvarvet ett hälsoprojekt i samarbete med Gårdstensbostäder i Gårdsten, Göteborg. Syftet med projektet var att skapa en social mötesplats med aktiviteter och utbildning för att stärka hälsan i området.

År 2013 tecknades ett femårigt samarbetsavtal mellan Göteborgsvarvet och Gårdstensbostäder för att fortsätta arbete i området. Idag har hälsoprojektet utvecklats till en bestående verksamhet med TräningsTräffar för vuxna och Löparskolor för barn.Träningsträffarna har idag utvecklats till en del av verksamheten Hälsostugan som arrangeras i Gårdstensbostäders egna regi. Deltagarna i Hälsostugan erbjuds att medverka i någon av Göteborgsvarvets lopp under Göteborgsvarvetveckan.

Löparskolor

Betydelsefulla vanor grundläggs tidigt i livet därför har Göteborgsvarvet valt att satsa på hälsofrämjande verksamheter för barn. År 2013 startades den första löparskolan i Gårdsten.
Löparskolorna uppmuntrar barn till rörelse, delaktighet och gemenskap. Aktiviteterna är friidrottsinspirerade med löpning, samarbetsövningar och lekar. Träningen kompletteras med teoretiska hälsomoment.  

Idag som då genomförs Löparskolorna av utbildade ledare från olika friidrottsföreningar i samverkan med Göteborgsvarvets folkhälsosamordnare. Huvudmålgruppen är barn i åldern 7-13 år, men även yngre och äldre barn är välkomna. Barnen som deltar erbjuds kostnadsfria träningströjor. Den 19 maj 2019 åker löparskolans deltagare gemensamt med buss in till Slottsskogen, för att delta i Lilla Varvet. 

Folkhälsoarbetet med projektet HEJA Göteborg är ett projekt som startade 2016. Idag våren 2019 drar Heja löparskola igång igen på åtta olika skolor, Gårdstensskolan, Brandströmskaskolan, Tretjärnskolan, Lövgärdetsskolan, Nytorpskolan, Backaskolan, Vättleskolan samt Torpaskolan. 

 H E J AGöteborg står för (healthempowermentjoyactivity)
Health: Utifrån deltagarnas förutsättningar vill vi skapa möjligheter till en livsstilsförändring och bättre hälsa.
Empowerment: Vi vill stärka deltagarnas egenmakt och deras tilltro till att påverka sitt eget liv och sin hälsa.
Joy: Löparskolorna blir en social mötesplats där deltagarna kan känna delaktighet, glädje och gemenskap.
Activity: Med ett varierat aktivitetsutbud introduceras deltagarna till rörelse och fysisk aktivitet i deras närområde. Träningspassen kompletteras med teoretiska hälsomoment. 

HEJA Göteborg hösten 2019 bjuder in till gratis löparskola på Gårdstenskolan, Brandströmskaskolan, Tretjärnskolan, Lövgärdetskolan, Nytorpskolan, Vättleskolan. Aktiviteterna är friidrottsinspirerade med mycket löpning, samarbetsövningar och lekar. Vi pratar om hållbarhet utifrån hälso- och miljötänk, samt socialt tänk för att få en god miljö för nästkommande generation i vårt vackra avlånga land. Löparskolorna leds av duktiga friidrottsledare från olika föreningar i Göteborg.

Löparskolorna startar v.38 och fortlöper fram till v.50 där de kommer ha en rolig avslutning på respektive skola.

Till våren 2020 startar vi upp HEJA löparskola igen där barnen avslutar löparskolan med att de åker med en gemensam buss till slottsskogen för att springa Lilla varvet på Göteborgsvarvet.

Tider och plats för löparskolorna är följande:

Brandströmskaskolans idrottshall måndagar 16-17
Gårdstensskolans idrottshall fredagar 16-17
Lövgärdetsskolans idrottshall tisdagar 16-17
Nytorpskolans hammarkullens sporthall torsdagar 16-17
Tretjärnskolans idrottshall onsdagar 16-17
Vättleskolan är i Angered arena tisdagar 16-17

Övriga aktiviteter
I Angered arrangeras även Göteborgsvarvet Löparkvällar. Löparkvällarna vänder sig till alla som vill förbättra sin löpform. Ingen föranmälan, ingen deltagarregistrering och att delta är helt kostnadsfritt. Totalt erbjuder Göteborgsvarvet Löparkvällar på 32 platser runt om i Sverige. I Angered samarbetar Göteborgsvarvet med friidrottsföreningen Angereds IS.
Göteborgsvarvet har även anordnat Minivarvet i Angered under Gårdstensdagen och samarbetar med grundskolor som springer Lilla Varvet.

Samarbetspartners folkhälsa
I vårt folkhälsoarbete samarbetar vi med en rad aktörer: Angereds IS, Sävedalens AIK, Örgryte IS, Gårdstensbostäder, Göteborgs Stad, SATS, Folkhälsokommittén (VGR), R.U.N, Projekt Jämvikt, VSIF (Väst svenska idrottsförbundet), Viktoria Park, Hälsoteket Angered, Hyresgästföreningen, Gårdstensskolan, Lövgärdesskolan och Nytorpsskolan. Göteborgsvarvets löparskolor är även en del av Generation Peps nätverk. Med engagemang, kunskap och stort hjärta peppar och inspirerar vi barn och unga i Sverige. Vi vill arbeta för att fler barn ska få möjlighet att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. Tillsammans är vi PEP! Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena företag, organisationer och människor för att tillsammans underlätta för barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet och bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Göteborgsvarvets folkhälsoarbete

Hälsoarbete har ofta ingen tydlig beställare eller kund. Detta gör det extra angeläget att Göteborgsvarvet, som en av flera samhällsaktörer, sätter hälsofrämjande arbete högt på prioriteringslistan. Göteborgsvarvets folkhälsoarbete genomsyras av tre fokusområden: fysisk aktivitet, utbildning och gemenskap.

Ohälsan beror på många faktorer, men en del kan förklaras i fysisk inaktivitet och dåliga kostvanor. Målet med Göteborgsvarvets folkhälsoarbete är att öka kunskapen och ge människor verktyg för att göra hälsosamma val i livet, att stärka människors tilltro till sig själva och förmågan att bestämma över sitt liv (Empowerment).

Göteborgsvarvets folkhälsoarbete har uppmärksammats i media, men också av olika samhällsaktörer och politiker. Bland annat blev Göteborgsvarvet i augusti 2013 inbjudna till Sveriges Riksdag för att informera om Gårdstensaktiviteterna. Göteborgsvarvet har deltagit i flera diskussioner angående löpartrender och ojämlikhet i hälsa och även genusskillnander inom de olika motionsloppstrenderna.  SVT sände våren 2013 ett inslag från Gårdsten ”Göteborgsvarvet – större än en tävling” och en av Göteborgsvarvets projektledare deltog senare under sommaren i TV4 Nyhetsmorgon och samtalade kring ämnet ojämlikhet i hälsa och klasskillnader inom motionslopp.

Göteborgs Friidrottsförbund, som arrangerar Göteborgsvarvet, har som syfte att skapa, utveckla och samordna resurser för att stödja och stärka friidrotten inom distriktet. Friidrottsförbundet har också som syfte att ”skapa intresse för hälsa i samhället”. Göteborgsvarvets hälsofrämjande aktiviteter, som sträcker sig mot flera målgrupper, är ett tydligt exempel på hur man kan skapa intresse för hälsa i samhället.

Göteborgsvarvets verksamhet i Angered har ett tydligt hälsofrämjande folhälsoperspektiv, och satsningen på barnen är otroligt viktig. Att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet är ett nyckelelement i hälsofrämjande insatser. Insatserna som krävs för att sprida kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa till barn är ofta kostnadseffektivt, både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv.

Göteborgsvarvet har som mål att implementera verksamheterna för att långsiktigt skapa förutsättningar för att fler människor ska ha möjligheten att främja sin hälsa.

2016 års folkhälsostipendium

I november 2016 tilldelade folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen 2016 års folkhälsostipendium till Göteborgsvarvet och Göteborgs Friidrottsförbund. Syftet med stipendiet är att främja och stimulera ett gott folkhälsoarbete i Västra Götaland. Folkhälsostipendiet, på 50 000 kronor, kommer att satsas i ny verksamhet.

Kontakt
Annika Knutsson projektledare
annika.knutsson@goteborgsvarvet.se