Allmänna villkor Göteborgsvarvets tältbyar

Villkor:Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR GÖTEBORGSVARVETS TÄLTBYAR

ALLMÄNT

Göteborgs Friidrottsförbund, org. nr 857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg (”Göteborgs Friidrottsförbund”) tillhandahåller tältplats, tält och annan utrustning till tält samt bänkset i stortält (gemensamt eller var för sig ”Tält”) i områden som kallas tältbyar, i samband med att Göteborgs Friidrottsförbund arrangerar Göteborgsvarvet och en rad andra lopp och aktiviteter under perioden 10-17 maj 2020 (”Evenemanget”). För hyra av Tält i tältbyarna gäller dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”).

När du bokar hyra av Tält i vald tältby (”Tältbyn”) på telefon, e-post eller via hemsidan eller på annat sätt ingår avtal eller överenskommelse med Göteborgs Friidrottsförbund innehållande en rätt till Tält, med hänvisning till dessa Allmänna Villkor, godkänner du som representant för beställande företag/förening /organisation (”Beställare”) Göteborgs Friidrottsförbunds vid var tid gällande Allmänna Villkor.

Du som bokar Tält intygar att du är behörig att teckna Beställarens firma och ådra Beställaren sådana skyldigheter som Beställaren får enligt dessa Allmänna Villkor. Du garanterar också att fullständiga uppgifter om Beställaren lämnas i samband med bokningen, så som organisationsnummer och faktureringsadress m.m.

Göteborgs Friidrottsförbund har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats Beställaren.

BOKNING

Göteborgs Friidrottsförbund förbehåller sig rätten att godkänna eller avböja icke lämpliga Beställare.

Beställarens bokning av Tält blir giltig först då Beställaren erhållit en bokningsbekräftelse. Bokningsbekräftelsen skickas till den e-postadress som Beställaren uppger vid bokning. Bokningsbekräftelsen skickas senast 10 dagar efter det att bokningen genomförts. Göteborgs Friidrottsförbund reserverar sig för att Tältbyn kan vara fullbokad och att Beställaren av den anledningen nekas Tält enligt den bokning som gjorts.

Har Beställaren ingått separat avtal eller överenskommelse där Tält ingår, blir bokningen av hyra av Tält giltig i och med att sådant avtal eller överenskommelse ingås med Göteborgs Friidrottsförbund. En bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som Beställaren uppgivit i samband med ingående av sådant avtal eller överenskommelse, senast 10 dagar efter det att avtalet eller överenskommelsen ingicks.

I bokningsbekräftelsen framgår bland annat vald kombination av Tält samt under vilken eller vilka

dagar av Evenemanget som Beställaren har rätt att nyttja Tältet.

PRIS OCH BETALNING

Priset för vald kombination av Tält samt eventuella tillkommande val av utrustning, el m.m. framgår i bokningsbekräftelsen, och är också den summa som kommer att faktureras Beställaren (”Ersättningen”).

Göteborgs Friidrottsförbund har rätt att fakturera Beställaren för Ersättningen efter den 31 mars med betalningsvillkor 30 dagar om inte annat överenskommits mellan Beställaren och Göteborgs Friidrottsförbund.

Om Beställare inte har erlagt full betalning av Ersättningen på fakturans förfallodag, äger Göteborgs Friidrottsförbund rätt att annullera bokningen och disponera Beställarens Tält efter eget gottfinnande.

Skulle särskild skatt eller annan avgift tillkomma avseende Göteborgs Friidrottsförbunds åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor ska motsvarande belopp erläggas av Beställaren.

AVBOKNING

Beställaren har rätt att avboka sin bokning, om det skriftligen meddelas Göteborgs Friidrottsförbund på team@goteborgsvarvet.se senast 10 dagar från datum för bokningsbekräftelsen.

Om avbokning sker efter ovan nämnda 10 dagar, har Göteborgs Friidrottsförbund rätt att fakturera Beställaren enligt följande, såvida annat inte skriftligen överenskommits mellan Göteborgs Friidrottsförbund och Beställaren,

a) vid avbokning mer än två månader före Evenemangets första dag debiteras 50 % av Ersättningen. b) vid avbokning mindre än två månader före Evenemangets första dag debiteras 100 % av Ersättningen.

Göteborgs Friidrottsförbund förbehåller sig rätten att disponera avbokat Tält efter eget gottfinnande utan någon ersättning till Beställaren.

För det fall Beställaren inte avser att utnyttja sitt Tält, ska Beställaren meddela Göteborgs Friidrottsförbund detta omgående. Göteborgs Friidrottsförbund har då rätt att disponera sådant Tält efter eget gottfinnande utan att återbetala Ersättningen eller erlägga någon annan ersättning eller kompensation till Beställaren.

PLACERING

Vid bokning får Beställaren önska placering av Tältet. I bokningsbekräftelsen framgår vilken placering Beställaren tilldelats av Göteborgs Friidrottsförbund. Beställare som av praktiska skäl vill samordna sitt deltagande med annan, eller av annan anledning har särskilda önskemål om placering, kan lämna sådant önskemål till ansvarig för Tältbyn hos Göteborgs Friidrottsförbund via e-post till team@goteborgsvarvet.se i samband med bokning av Tält. Göteborgs Friidrottsförbund har dock ingen skyldighet att tillgodose sådant önskemål.

Göteborgs Friidrottsförbund förbehåller sig rätten att justera tilldelad placering av Tält om det anses förbättra flöden och kvalitet på Evenemanget. Om detta skulle bli aktuellt meddelas Beställaren i god tid och senast 14 dagar före Evenemangets första dag.

Klagomål på tilldelad plats för Tältet ska framföras innan Tältet tas i bruk. Skulle Göteborgs Friidrottsförbund inte kunna tillhandahålla Tält på sådan plats som önskas istället, är Beställaren i första hand skyldig att acceptera den plats som Göteborgs Friidrottsförbund erbjuder Beställaren.

Kan Göteborgs Friidrottsförbund överhuvudtaget inte erbjuda Tält på grund av fel eller försummelser, för vilka Göteborgs Friidrottsförbund svarar, har Beställaren rätt att återfå Ersättningen. Beställaren har inte rätt till annan ersättning, än återbetalning av redan betald ersättning.

Utnyttjar Beställaren inte bokat Tält äger Beställaren inte rätt att återfå erlagd ersättning.

BESTÄLLARENS SKYLDIGHETER

Beställaren har rätt att nyttja Tältet den eller de dagar under Evenemanget som anges i bokningsbekräftelsen. Beställaren åtar sig och är skyldig att följa Göteborgs Friidrottsförbunds vid var tid gällande instruktioner och förhållningsregler som meddelats Beställaren avseende tillträde till Tältet, transporter och trafik till och från Tältet och i Tältbyn, samt montering/nedmontering/bortforsling av Tält och annan utrustning m.m.

Beställaren ansvarar själv för samtliga transporter av egen utrustning till och från Tältbyn och Tältet. Beställare som har skrymmande utrustningsgods som inte kan transporteras fritt i Tältbyn ska ta kontakt med ansvarig för Tältbyn hos Göteborgs Friidrottsförbund via e-post till team@goteborgsvarvet.se i god tid före den aktuella dagen för planerande av intransport.

Beställarens eget material och/eller utrustning, ska vara nedmonterat och bortforslat från Tältet och omkringliggande område den tid som Göteborgs Friidrottsförbund meddelat Beställaren.

Efter ca kl 21.00 på Evenemangsveckans sista dag rivs Tältbyn av Göteborgs Friidrottsförbund.

Beställarens egna eller medtagna utrustning, föremål, dekorationer eller annat (”Utrustning”) som lämnats kvar i Tältet eller i Tältbyn efter den tid som Göteborgs Friidrottsförbund meddelat har Göteborgs Friidrottsförbund rätt att låta bortföra på Beställarens ansvar och bekostnad. Som säkerhet för fullgörandet av samtliga förpliktelser gentemot Göteborgs Friidrottsförbund, som Beställaren har eller kommer att få, har Göteborgs Friidrottsförbund rätt att innehålla Utrustning till dess att full betalning sker.

Material eller utrustning som ingår i Tältet får ej avlägsnas under pågående Evenemang utan tillstånd från Göteborgs Friidrottsförbund.

Tält får inte helt eller delvis överlåtas eller upplåtas av Beställaren till tredje man.

ANSVAR

Göteborgs Friidrottsförbund erbjuder inte bevakning i Tältbyn.

Göteborgs Friidrottsförbund ansvarar inte för Beställarens Utrustning, så som förlust av eller skada på sådan Utrustning.

Göteborgs Friidrottsförbund ansvarar för montering, nedmontering och transport av Tält. Beställaren ansvarar ensamt för montering, nedmontering och transport av Beställarens Utrustning.

Beställaren ansvarar för all skada som Beställaren, Beställarens personal eller dess tillhörigheter eller Utrustning orsakar tredje man i samband med Beställarens utnyttjande av Tälten. Beställaren åtar sig att hålla Göteborgs Friidrottsförbund fullt ut skadeslöst för det fall Göteborgs Friidrottsförbund drabbas av skada eller krav från tredje man med anledning av Beställarens nyttjande av Tält eller annan utrustning tillhörande Göteborgs Friidrottsförbund.

Göteborgs Friidrottsförbund är inte ansvarigt för sådan skada eller krav från tredje man som kan drabba Beställaren vid utnyttjande av Tält eller annan utrustning som Göteborgs Friidrottsförbund tillhandahåller, annat för det fall sådan skada eller krav uppstår på grund av Göteborgs Friidrottsförbunds agerande.

Inte i något fall ansvarar Göteborgs Friidrottsförbund för indirekt skada såvida inte Göteborgs Friidrottsförbund agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.

REGLER OCH SÄKERHET

Det är förbjudet för Beställaren att:

använda egna tält, b) låta dekorationer, egna skyltar och dylikt täcka Tältet då hela Tältbyn ska vara enhetlig, utan särskilt skriftligt tillstånd av Göteborgs Friidrottsförbund, c) använda dekorationsmaterial som inte är godkända av Räddningstjänsten, d) använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor (såsom gasol) inom Tältbyn. Kolgrill får dock användas på Beställarens ansvar, e) utanför de egna Tälten sprida reklam utan skriftligt tillstånd av Göteborgs Friidrottsförbund. f) att inom Tältbyns område genom skyltning hänvisa till annan samlingsplats utanför Tältbyn, om inte särskilt tillstånd från Göteborgs Friidrottsförbund erhållits. g) att i Tältbyn bedriva politisk eller annan propaganda som inte direkt berör Beställaren. h) servera eller förtära alkohol inom Tältbyn. Beställaren kan undantas från förbudet i det fall Beställaren själv söker tillstånd för alkoholförtäring hos Tillståndsenheten Göteborgs Stad och Beställaren åtar sig att följa de lagar och anvisningar som gäller för ett sådant tillstånd.

FORCE MAJEURE

Göteborgs Friidrottsförbund är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna Villkor om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt följande och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, krig, översvämning, sabotage, väderlek, olyckshändelse av större omfattning eller annan jämförlig händelse.

Tvingas Göteborgs Friidrottsförbund ställa in eller skjuta upp tillhandahållandet av Tält till Beställaren, återbetalas inte erlagd Ersättning om detta beror på sådan omständighet som nämns i första stycket.

ÖVRIGT

Göteborgs Friidrottsförbund förbehåller sig rätten att ställa in ett eller flera lopp som ingår i Evenemanget eller förändra loppens sträckning eller starttid. Göteborgs Friidrottsförbund har då ingen skyldighet att återbetala Ersättningen eller att betala skadestånd eller annan kompensation.

Bryter Beställaren mot dessa Allmänna Villkor kan Beställaren med omedelbar verkan avhysas från Tältbyn, avstängas från deltagande i Evenemanget och andra pågående eller kommande evenemang arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund. Beställaren är fortfarande skyldig att erlägga Ersättningen för de Tält som bokningsbekräftelsen avser och Beställaren har inte rätt till återbetalning av redan erlagd Ersättning.

Göteborgs Friidrottsförbund satsar på att vara i framkant vad gäller arbete med hållbarhet och det är därför av stor vikt att även Beställaren visar ett aktivt hållbarhetsarbete i sin verksamhet. Beställaren åtar sig därför att, vid utnyttjandet av sina rättigheter och genomförande av sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor, bland annat miljöanpassa sin verksamhet i största möjliga mån och alltid välja det mest miljövänliga alternativet. Detta gäller bland annat val av transport, avfallshantering, återvinning, materialförbrukning och andra aktiviteter som genomförs i samband med Göteborgs Friidrottsförbund och som kan tänkas ha miljöpåverkan.

Göteborgs Friidrottsförbund förbehåller sig rätten att överlåta Göteborgs Friidrottsförbunds rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.