Göteborgsvarvets integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter du har enligt lag, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Göteborgs Friidrottsförbund (857202-2799, Göteborgsvarvet, Göteborgs Friidrottsförbund, Box 12174, 402 42 Göteborg, integritet@goteborgfriidrott.se), nedan kallat Göteborgsvarvet, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Göteborgsvarvet. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som deltagare i ett av Göteborgsvarvets evenemang.

1. För att kunna hantera ditt deltagande i evenemang

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll
 • Kunna göra klassindelning
 • Kunna göra en korrekt startgruppstilldelning
 • Leverera tävlingsinformation och startbevis
 • Kunna producera utrustning till evenemanget, inklusive men ej begränsat till, nummerlapp
 • Hantera betalningar
 • Kommunicera med kunden före, under och efter deltagandet (t.ex. resultat, fotografier, frågor eller utvärderingar)
 • Fastställa och publicera resultatlistor efter evenemanget
 • Kunna skicka beställda eller inkluderade produkter efter evenemanget (t.ex. diplom och personlig medaljbricka

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Personnummer (för individer med svenskt personnummer)
 • Födelsedata (för alla individer)
 • Resultathistorik

Laglig grund: Fullgöra våra åtaganden enligt avtal med dig

Vi vill poängtera att alla personuppgifter vi behandlar är uppgifter som kommer direkt från dig. Vi tar inte in personuppgifter från någon extern källa så som SPAR eller liknande.

Lagring och gallring:

Då ditt resultat i ett evenemang kan vara seedningsgrundande för deltagande upp till två år senare behandlas data för detta ändamål i två år från genomfört lopp. Därefter gallras informationen på din anmälan så att endast data nödvändig för att publicera kompletta resultatlistor kvarstår, d.v.s. namn, födelseår, kön, ort, förening, företag, startnummer, startgrupp och resultat (inkl. mellantider).

2. För att kunna hantera ditt deltagande i en grupp i ett evenemang

I vissa evenemang erbjuder Göteborgsvarvet företag att köpa företagslösningar. Åt några av dessa företag begär Göteborgsvarvet in extra uppgifter i samband med anmälan.

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna göra identifikation, d.v.s. att du har rätt att delta i gruppen
 • Kunna ge företaget statistik över gruppens sammansättning
 • Ge företaget möjlighet att erbjuda deltagarna i gruppen extra förmåner, t.ex. en t-shirt att springa i

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Anställnings- eller kunduppgifter (t.ex. anställningsnummer, kundnummer, företag eller avdelning)
 • Kläd- eller skostorlek

Laglig grund: Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt, företagets och ditt intresse av att vi kan ge företaget rätt uppgifter så att de kan ge dig den service ditt deltagande innefattar.

Lagring och gallring:

Personuppgifterna behandlas för ovan ändamål upp till 6 månader efter genomfört evenemang. Därefter raderas uppgifterna.

3. För att hantera och administrera ditt konto

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge behörighet att logga in
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Göra det möjligt att följa anmälnings- och resultathistorik

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Användarnamn och lösenord
 • Anmälnings- och resultathistorik
 • Personnummer
 • Social identitet (kopplingar till Facebook, Google och/eller Diglias i förekommande fall)

Laglig grund: Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att vi kan hantera och administrera ditt användarkonto. Notera dock att det EJ är nödvändigt att ha ett användarkonto för att kunna delta i Göteborgsvarvets evenemang och har du ett konto väljer du själv vilka personuppgifter som skall lagras där förutom e-postadress, födelsedata och lösenord som är obligatoriskt.

Lagring och gallring:

Personuppgifterna på ditt konto behandlas för ovan ändamål i fyra år från det du senast deltog i ett evenemang hos oss som kan kopplas till ditt konto. Har du inte varit inloggad eller på annat sätt fått ett deltagande registrerat till kontot på fyra år anonymiseras kontot så att det inte går att knyta till dig som person.

4. För att kunna marknadsföra evenemang, produkter och tjänster

För att kunna marknadsföra evenemang, produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

 • Marknadsföra våra evenemang,
 • Visa relevanta förslag på evenemang,
 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners. T. ex. genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till evenemang till: alla kunder/deltagare, ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 20–25 år i Sverige), eller en enskild kund,

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om hur kunden använder Göteborgsvarvets webbsidor och andra digitala kanaler
 • Social identitet
 • Anmälnings- och resultathistorik
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • Bilder
 • Intervjuer

Om du har deltagit eller närvarat på några av våra evenemang kan vi komma att använda bilder/intervjuer med dig på vår hemsida, i annonser och trycksaker för Göteborgs Friidrottsförbund i syfte att marknadsföra våra evenemang. Du har när som helst rätt att invända mot en sådan behandling av dina personuppgifter.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra evenemang, produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Uppgifter lämnade i samband med en anmälan kan användas i marknadsföringssyfte i upp till två år efter din anmälan. Uppgifter från ditt konto, förutsatt att du har ett konto, kan komma att användas i marknadsföringssyfte så länge ditt konto är aktivt. På Mina sidor för ditt konto kan du själv ändra inställningarna för hur vi får kontakta dig för detta ändamål. Bilder och intervjuer med dig kan användas i marknadsföringssyfte under två år från att bilderna togs/intervjuerna genomfördes.

För att kunna dokumentera våra evenemangs historia

Personuppgifter behandlas för att:

 • Dokumentera våra evenemangs historia

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Bilder
 • Intervjuer

Om du har deltagit eller närvarat på några av våra evenemang sparar vi bilder och intervjuer med dig för att kunna dokumentera våra evenemangs historia. Du har när som helst rätt att invända mot en sådan behandling av dina personuppgifter.

Den lagliga grunden för att spara bilder och intervjuer från våra evenemang för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna dokumentera av oss genomförda evenemang (dvs. våra evenemangs historia). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Bilder och intervjuer sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet och vårt till ändamålet hörande berättigade intresse.

Information till dig som är under 18 år

Vi använder ditt namn, ålder, adress, vilka lopp du har sprungit och kommer att springa samt hur snabbt du har sprungit loppen för att du ska kunna springa något utav våra lopp, för att vi ska kunna kontrollera att du är du och för att kunna upprätta start- och resultatlistor.

Vi sparar även bilder och intervjuer med dig från när du springer våra lopp för att kunna se tillbaka på de löpartävlingar vi arrangerat genom åren. Bilderna/intervjuerna kan även komma att användas för att göra reklam för våra löpartävlingar. För att vi ska kunna använda dessa bilder eller intervjuer med dig i reklam, måste din vårdnadshavare först ha godkänt detta.”

5. För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunder som deltar i en tävling
 • Kommunicera med kunder innan och/eller efter ett event (t.ex. bekräftelse, frågor eller utvärderingar)
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll
 • Utse vinnare och förmedla priser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Uppgifter lämnade i tävling
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar
 • Uppgifter om vilket event du kommer delta (eller har deltagit) i

Laglig grund: Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna genomföra tävlingar och event.

Lagring och gallring:

Uppgifter lämnade vid deltagande i tävlingar och events arrangerade av Göteborgsvarvet behandlas för ovanändamål i upp till ett år efter tävlingen/eventet. Därefter kan anonymiserad data sparas. Med detta menas att de uppgifter som gör att något kan knytas till dig som person har raderats men uppgifter såsom ålder, kön och ort kan sparas för att utgöra data till fortsatta sammanställningar och deltagaranalyser.

6. För att, vid behov, tillgängliggöra uppgifter om dig till vårdpersonalen under ett evenemang

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna tillgängliggöra nödvändig information om dig till vårdpersonalen som vårdar dig under ett evenemang i syfte att administrera ditt vårdbesök på ett bra och effektivt sätt. Informationen tillgängliggörs till vårdpersonalen via ett applikationsprogrammeringsgränssnitt och vårdpersonalen tar del av dina uppgifter endast i en eventuell vårdsituation.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Kön
 • Ålder

Laglig grund: Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårdpersonalens och ditt berättigade intresse i att säkerställa effektiv administration vid en vårdsituation. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi har balanserat dina intressen mot våra.

Lagring och gallring:

Personuppgifterna lagras i ett format som möjliggör tillgängliggörandet av uppgifterna med vårdpersonalen endast under det evenemang du deltar i. Personuppgifterna kommer inte vara tillgängliga till vårdpersonalen efter evenemanget.

Notera att endast nödvändiga personuppgifter får överföras.

7. För att hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara frågor som kommer till kundtjänst via telefon eller andra kanaler (t.ex. sociala medier)
 • Kunna göra en identifikation
 • Utreda frågor, klagomål och supportärenden (inkl. teknisk support)

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgifter om anmälan/deltagande alternativt köpt produkt
 • Användaruppgifter för Mina sidor, t.ex. vid problem att logga in eller hantera anmälnings- och resultathistorik.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden

Lagring och gallring:

Uppgifter lämnade vid kontakt med kundtjänst sparas i maximalt ett år oavsett hur kontakten skett.

8. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgifter om anmälan/deltagande alternativt köpt produkt
 • Användaruppgifter för Mina sidor
 • Personnummer
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Lagring och gallring:

Lagring av personuppgifter sker så länge som behövs för att fullfölja de rättsliga förpliktelserna, därefter anonymiseras eller raderas uppgifterna.

9. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

Personuppgifter behandlas för att:

 • Göra tjänster mer användarvänliga, t.ex. ändra i användargränssnitt för att förenkla informationsflödet.
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra vårt utbud av evenemang och produkter
 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera leveranser
 • Ge dig en möjlighet att påverka vårt utbud av evenemang och produkter
 • Ta fram underlag att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Din korrespondens och feedback avseende våra evenemang och produkter
 • Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc.

För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende:

 • Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används
 • Köp- och deltagarhistorik
 • Ålder
 • Ort
 • Feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
 • Data från kunders enheter och tekniska inställningar

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagring och gallring:

Uppgifter inhämtade i detta syfte lagras i upp till ett år från inhämtandet. Därefter anonymiseras eller raderas uppgifterna.

10. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot föreningen

Personuppgifter behandlas för att:

 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna
 • Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Personnummer
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot föreningen.

DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som behandlar uppgifterna för Göteborgsvarvets räkning, så kallade biträden. Med alla sådana företag har Göteborgsvarvet erforderliga biträdesavtal. När dina personuppgifter delas med Göteborgsvarvets biträden ska uppgifterna behandlas enligt Göteborgsvarvets instruktioner samt endast för de ändamål som Göteborgsvarvet bestämt.

Utöver detta kan Göteborgsvarvet enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket).

Göteborgsvarvet tillgängliggör uppgifter om ditt kön och ålder till vårdpersonalen som finns på plats under det evenemang du deltar i för att ge dig initial vård i det fall du behöver det. Uppgifterna tillgängliggörs till vårdpersonalen endast i en eventuell vårdsituation under evenemanget. För att möjliggöra tillgängliggörandet av personuppgifterna delar Göteborgsvarvet uppgifter om ditt kön och ålder med en leverantör av ett applikationsprogrammeringsgränssnitt.

Dessutom, kan Göteborgsvarvet lämna ut personuppgifter till företag som behandlar uppgifterna för egna ändamål som Göteborgsvarvet anser berättigade för att din upplevelse av våra evenemang skall bli så bra som möjligt. I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner. Vid deltagande i ett av Göteborgsvarvet arrangerat evenemang kan du bli fotograferad (stillbilder eller rörlig bild). Dessa bildupptagningar kan komma att publiceras eller sändas (t.ex. men ej begränsat till) i TV, på internet och i dagstidningar, både som nyhets- och annonsmaterial utan att du ställer krav om särskild ersättning. Denna publicering kan ske av Göteborgsvarvet eller våra samarbetspartners.

Läs mer om vilka företag vi lämnar ut uppgifter till

I det fall en deltagare anmält sig till en grupp lämnar Göteborgsvarvet också ut uppgifterna till gruppens administratör för att företaget eller organisationen bakom gruppen ska kunna ge deltagaren den service som deltagande i gruppen ger deltagaren rätt till.

Göteborgsvarvet strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det är inte möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder exempelvis standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller US Privacy Shield. Oavsett i vilket land personuppgifterna behandlas vidtar Göteborgsvarvet rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Läs mer om lagring och gallring under respektive ändamål ovan.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att skriftligen begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Postadressen dit denna begäran skall ställas finns under avsnittet Personuppgiftsansvarig längst upp i detta dokument. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. För detta är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter i samband med din begäran.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som har skapat ett konto hos Göteborgsvarvet kan om du vill, själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Göteborgsvarvet som väger tyngre
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. Du kan t ex välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Du kan när som helst själv ändra dina inställningar på Mina sidor på Göteborgsvarvet. Du kan även ändra dina val direkt i e-post och sms-kommunikation. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att justera dina val.

Vill du inte längre ha ett konto hos Göteborgsvarvet, går det bra att kontakta vår kundservice för att avsluta kontot utan att resultathistoriken raderas.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

OM COOKIES

Varför använder vi cookies?

När du besöker vår hemsida eller någon annan hemsida länkad från denna hemsida, kan vi komma att lagra viss information på din dator i form av “cookies” eller annan jämförbar teknik, såsom Flash-cookies, html5 local storage och digitala fingeravtryck (s.k. fingerprinting). All sådan teknik benämns nedan för “cookies”. Vi använder cookies för statistiska ändamål och för att anpassa hemsidan efter dina behov, intressen och preferenser. Cookies kan också komma att användas när du väljer språk eller använder andra anpassade funktioner samt för att veta om du sett och reagerat på vissa viktiga meddelanden. Cookien innehåller ingen personlig information, utan den identifierar bara den enhet/apparat som du använder med din webbläsare

Ditt samtycke till Göteborgsvarvets användande av cookies

Genom att besöka och använda vår hemsida och tillåta cookies genom inställningarna i din webbläsare godkänner du vår användning av cookies. Om du inte vill godkänna vår användning av cookies behöver du stänga av funktionen för tillåtande av cookies i dina webbläsarinställningar. Om du inte tillåter cookies kan det hända att hemsidan inte fungerar som avsett och du kommer t.ex. inte kunna logga in på ditt konto eller göra en anmälan till något av våra lopp. Annonser kan också komma att visas för dig oftare än vad vi tänkt.

Vad händer om du inte samtycker till Göteborgsvarvets användande av cookies?

Om du väljer att inte samtycka till Göteborgsvarvets användande av cookies kan problem uppstå när du besöker vår webbplats på olika sätt. Du kommer bland annat inte kunna logga in på vår webbplats utan att du får upp en dialogruta för varje sida som kräver inloggning och våra erbjudanden och annonser kan komma att visas för dig oftare än vad vi tänkt.

Olika typer av cookies vi använder

Vi använder oss av följande cookies för domänen www.goteborgsvarvet.se

Namn Utgår Syfte

NSC_ESNS I slutet av besöket En sessionskaka som används av webbservrarna för webbplatsens funktionalitet.

__autvc Efter 1 månad Tipsfunktioner

__atuvs I slutet av besöket Tipsfunktioner

__utma Efter 2 år Statistik

__utmb Efter 1 dag Statistik

__utmc I slutet av besöket Statistik

__utmt Efter 10 minuter Statistik

__utmz Efter 6 månader Statistik

di2 Efter 25 dagar Tipsfunktioner

fr Efter 3 månader Tipsfunktioner

loc Efter 1 månad Tipsfunktioner

ouid Efter 25 dagar Tipsfunktioner

uid Efter 25 dagar Tipsfunktioner

uvc Efter 25 dagar Tipsfunktioner

Utöver några av ovanstående cookies använder vi oss av följande cookies för domänen reg.goteborgsvarvet.se

Namn Utgår Syfte

ASP.NET_SessionId I slutet av besöket En sessionskaka som används av webbservern för webbplatsens funktionalitet.

AthleteAutoCookie Efter 1 år Inloggning

CookieConsent Efter 1 år Anpassning av sajten

Logininfo Efter 1 år Anpassning av sajten

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att identifiera våra besökares preferenser samt vilka delar av vår hemsida som är särskilt populära. På så sätt kan vi anpassa innehållet på hemsidan efter dina behov, intressen och preferenser och därmed förbättra våra erbjudanden till dig.

Vi använder också retargeting-teknik. Denna teknik använder cookies för att spara detaljer om ditt intresse för våra produkter och tjänster. När du besöker vår hemsida kommer vi därför att läsa dessa cookies. Denna process är helt anonymiserad och du kan alltså inte identifieras genom vår användning av retargeting-teknik.

Om du inte vill att vi samlar in, lagrar och analyserar statistisk information om ditt besök på hemsidan, eller om du inte vill ta emot information som är anpassad efter dina behov, intressen och preferenser på våra hemsidor, kan du när som helst invända mot framtida användning av din information (opt-out). För att invända mot framtida användning av din information behöver du installera en opt-out cookie i din webbläsare. En opt-out cookie kommer bara att visa att du har invänt mot användning av din information och den kommer bara att påverka den webbläsare som du gjort inställningen i. Om du tar bort cookien eller använder en annan enhet/apparat behöver du återigen invända mot användning av din information genom installation av en ny opt-out cookie.

Klicka här om du vill installera en opt-out cookie:

http://www.d1.sc.omtrdc.net/op...

Om du inte godkänner cookies

Om du inte godkänner cookies behöver du ändra inställningar för cookies i din webbläsare. Vanligtvis hittar du dessa inställningar under menyn för “val” eller ”preferenser” i din webbläsare.

Om du vill ta bort cookies

Du kan ta bort cookies som har sparats på din dator. Hur du gör det beror på vilken typ av webbläsare du använder.

Dela-funktioner

Vår hemsida innehåller knappar som du som besökare kan använda för att dela innehåll med vänner via sociala medier, t.ex. via LinkedIn, Twitter, Facebook och Google+. Dessa externa hemsidor kan lämna cookies på din enhet/apparat när du är inloggad i deras tjänster. Om du vill ha mer information om dessa externa hemsidors användning av cookies och hur du kan hantera dessa rekommenderar vi dig att kontrollera deras respektive cookiesinformation.

HANTERING AV PERSONNUMMER

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl.

KLAGOMÅL

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:

E-post: imy@imy.se

Telefon: 08-657 61 00

Postadress:

Integritetskyddsmyndigheten, Box 8114,

104 20 Stockholm

KONTAKTUPPGIFTER

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Göteborgsvarvet
Göteborgs Friidrottsförbund
Box 12174
402 42 Göteborg

E-postadress: info@goteborgsvarvet.se
Telefonnummer: 031-7727880

ÄNDRINGAR I POLICYN

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på goteborgsvarvet.se.

Senast uppdaterad 2023-05-12