Vil­lkor Team Rosa Varvet

ALLMÄN­NA VIL­LKOR FÖR GÖTE­BORGSVARVET TEAM ROSA VARVET

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för Beställare (definieras nedan) som bokar startplatspaket för Göteborgsvarvet Rosa Varvet 2023 (kallat TEAM ROSA VARVET).

”Göteborgs Friidrottsförbund” avser Göteborgs Friidrottsförbund, org. nr 857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg, som bland annat arrangerar Göteborgsvarvet Rosa Varvet (”Loppet”).

”ISP” avser ISP Sport & Marketing (ISP), org.nr 556266-5777, Alfred Wigelius väg 10, 412 49 Göteborg, som ansvarar för all försäljning av de kommersiella rättigheterna kopplade till Göteborgsvarvet samt Göteborgsvarvet Rosa Varvet (”Göteborgs Friidrottsförbund/ISP”). ISP är juridisk avtalspart och fakturerar beställaren. Med benämningarna ”Göteborgs Friidrottsförbund/ISP”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Göteborgs Friidrottsförbund/ISP.

När du bokar TEAM ROSA VARVET genom hemsidan www.goteborgsvarvet.se (”Hemsidan”) eller på annat sätt ingår avtal eller överenskommelse med Göteborgs Friidrottsförbund, innehållande en rätt till TEAM ROSA VARVET, med hänvisning till dessa Allmänna Villkor, godkänner du som representant för beställande företag/förening/organisation (”Beställare”) Göteborgs Friidrottsförbunds vid var tid gällande Allmänna Villkor.

Du som bokar TEAM ROSA VARVET intygar att du är behörig att teckna Beställarens firma och ådra Beställaren sådana skyldigheter som Beställaren får enligt dessa Allmänna Villkor. Du garanterar också att fullständiga uppgifter om Beställaren lämnas i samband med bokningen, så som organisationsnummer och faktureringsadress m.m.

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30

dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats Beställaren.

2. BOKNING

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP förbehåller sig rätten att godkänna eller avböja icke lämpliga Beställare.

Beställaren ska i samband med bokning av TEAM ROSA VARVET ange antal TEAM ROSA VARVET -deltagare. Ett team måste bestå av minst fyra TEAM ROSA VARVET-deltagare. Så snart en bokning är giltig förbinder sig Beställaren att erlägga minst 80 % av deltagaravgiften för det vid bokningen uppgivna antalet TEAM ROSA VARVET -deltagare, oavsett hur många TEAM ROSA VARVET -deltagare som faktiskt anmäler sig till Loppet (se närmare under punkten 3).

Bokningen blir giltig först då Beställaren erhållit en skriftlig bokningsbekräftelse. Bokningsbekräftelsen skickas till den e-postadress som Beställaren uppgivit i samband med bokningen. Bokningsbekräftelsen skickas senast 10 dagar efter det att bokningen genomförts. Göteborgs Friidrottsförbund/ISP reserverar sig för att TEAM ROSA VARVET -platserna kan vara fullbokade och att Beställaren av den anledningen nekas den bokning som gjorts.

Beställaren har rätt att annullera sin bokning, om det skriftligen meddelas ansvarig för TEAM hos Göteborgs Friidrottsförbund/ISP (via e-post till team@goteborgsvarvet.se) innan Beställaren erhållit bokningsbekräftelsen.

Beställaren har möjlighet att utöka antalet TEAM ROSA VARVET -deltagare i sin bokning fram till att Loppet är fullbokat, genom att skicka en förfrågan till ansvarig för TEAM hos Göteborgs Friidrottsförbund/ISP (via e-post till team@goteborgsvarvet.se). Göteborgs Friidrottsförbund/ISP reserverar sig för att aktuell startgrupp eller Loppet som sådant kan vara fullbokat och att det därför inte går att utöka bokningen. En förfrågan om utökad bokning är bindande från det att en skriftlig bekräftelse har skickats till Beställaren från ansvarig för TEAM hos Göteborgs Friidrottsförbund.

Har Beställaren ingått separat avtal eller överenskommelse där TEAM ROSA VARVET ingår, blir bokningen av TEAM ROSA VARVET giltig i och med att Beställaren erhåller en bokningsbekräftelse. En bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som Beställaren uppgivit i samband med ingående av sådant avtal eller överenskommelse, senast 10 dagar efter det att avtalet eller överenskommelsen ingåtts med Göteborgs Friidrottsförbund.

Beställaren får tillgång till ett administrationsverktyg med möjlighet att anmäla TEAM ROSA VARVET -deltagare till Loppet i en gruppanmälningsfunktion, bjuda in till Loppet redan anmälda löpare samt skapa värdkoder som ger korrekt grupptillhörighet.

En giltig anmälan till Loppet uppstår först när en TEAM ROSA VARVET -deltagare registrerat sig med en värdekod eller anmälts via en gruppanmälan.

Gruppanmälan/värdekoder kan göras/utnyttjas fram till och med den 13 augusti året för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 3 veckor innan Loppets genomförande. Därefter kan inte fler TEAM ROSA VARVET -deltagare anmälas via gruppanmälan och outnyttjade värdekoder kan inte längre utnyttjas.

Beställaren kan fram till och med den 30 juni för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 9 veckor innan Loppets genomförande, minska det vid bokningen uppgivna antalet TEAM ROSA VARVET -deltagare genom att skriftligen meddela ansvarig för TEAM hos Göteborgs Friidrottsförbund/ISP (via e-post till team@goteborgsvarvet.se) (”Avbokning”). Det är inte möjligt att genomföra Avbokning av till Loppet redan anmälda TEAM ROSA VARVET -deltagare.

3. PRIS OCH BETALNING

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP har rätt att fakturera Beställaren för den sammanlagda deltagaravgiften för det antal TEAM ROSA VARVET -deltagare som bokningen omfattar, med beaktande av eventuell genomförd Avbokning enligt punkten 2 (”Ersättning”). Göteborgs Friidrottsförbund/ISP har dock alltid rätt att fakturera

Beställaren för minst 80 % av deltagaravgiften för Beställarens ursprungliga (inklusive utökade) bokning, oavsett antal TEAM ROSA VARVET -deltagare som bokningen omfattar efter eventuell Avbokning.

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP har rätt att fakturera Beställaren för (i) 80 % av den totala deltagaravgiften efter 10 dagar från det att Beställaren erhållit bokningsbekräftelse, (ii) 100 % av den totala deltagaravgiften för eventuell utökad bokning 10 dagar efter att Beställaren erhållit bekräftelse avseende den utökade bokningen samt (iii) för utestående del av deltagaravgiften efter justering för eventuell Avbokning, från den 1 juli eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 9 veckor innan Loppets genomförande. Fakturering ska ske med betalningsvillkor 30 dagar om inte annat överenskommits mellan Beställaren och Göteborgs Friidrottsförbund.

Om Beställare inte har erlagt full betalning på fakturans förfallodag, har Göteborgs Friidrottsförbund/ISP rätt att annullera bokningen samt ogiltigförklara eventuella anmälningar från TEAM ROSA VARVET -deltagare.

Skulle särskild skatt eller annan avgift tillkomma avseende Göteborgs Friidrottsförbunds/ISPs åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor ska motsvarande belopp erläggas av Beställaren.

4. ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS

Fram till den 13 augusti året för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 3 veckor innan Loppets genomförande, har Beställaren möjlighet att anmäla en TEAM ROSA VARVET -deltagare som sedan tidigare har anmält sig till Loppet. Detta görs av Beställaren i administrationsverktyget genom att använda funktionen ”Bjud in deltagare”. Den inbjudna deltagaren kommer då att få en förfrågan via e-post om att bli flyttad till TEAM ROSA VARVET -gruppen. Beställaren är medveten om och åtar sig att upplysa TEAM ROSA VARVET -deltagaren om att det inte kommer att ske någon återbetalning av erlagd anmälningsavgift till TEAM ROSA VARVET -deltagaren. Deltagarens ersatta plats kommer att kunna överlåtas enligt reglerna i våra ”Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund”.

Beställaren kan utan kostnad byta namn på en till Loppet anmäld TEAM ROSA VARVET -deltagare (”Namnbyte”) fram till och med den 13 augusti året för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 3 veckor innan Loppets genomförande.

Ett Namnbyte görs av Beställaren i administrationsverktyget.

Efter den 13 augusti året för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 3 veckor innan Loppets genomförande, är det inte längre möjligt att genomföra Namnbyten.

5. BESTÄLLARENS SÄRSKILDA SKYLDIGHETER OCH ÅTAGANDEN

Beställaren får inte själv eller genom annan använda startplats för Loppet i kommersiellt syfte, inklusive men inte begränsat till, att sälja eller lotta ut eller på annat sätt använda startplats i marknadsföring.

Beställaren åtar sig att säkerställa att samtliga TEAM ROSA VARVET -deltagare informeras om, godkänner samt respekterar ”Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund”, ”Integritetspolicy” samt dessa ”Allmänna Villkor för Göteborgsvarvet Team ROSA VARVET”. Detta gäller särskilt vid Gruppanmälan och Namnbyte.

Beställaren förbinder sig att informera TEAM ROSA VARVET -deltagarna om aktuell information gällande Loppet som är av betydelse för deras deltagande i Loppet.

6. INSTÄLLT, FÖRÄNDRAT ELLER FLYTTAT LOPP

Händelse utom vår kontroll, av hänsyn till löparnas säkerhet och hälsa eller nekat myndighetstillstånd.

Vår ambition är naturligtvis att genomföra Loppet på förutbestämd dag och på förutbestämt sätt. Det kan dock uppkomma situationer

som medför att Loppet inte kan eller får genomföras som tänkt. Vi förbehåller oss därför rätten att i följande fall ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande;

a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse,

b) om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Notera att vi, utöver vad som anges nedan, inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar av anmälningsavgift eller deltagaravgift eller betala skadestånd eller annan kompensation för det fall vi behöver ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande till följd av någon omständighet enligt punkt a) – c) ovan.

-Om Loppet flyttas

Om vi behöver flytta datumet för Loppet på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c) ovan har vi rätt att flytta din bokning till det nya datumet för Loppet och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgiften eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss

-Om deltagarantal i Loppet reduceras

Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c) ovan kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna

bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att Beställarens gruppbokning faller utanför aktuell kvot för startplatser till Loppet, förbehåller vi oss rätten att flytta er bokning till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp och Ni har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgifter rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

-Om Loppet ställs in

Om Loppet måste ställas in, till följd av någon omständighet enligt punkt a) - d) ovan, har vi ingen skyldighet att återbetala den fasta anmälningsavgiften. Vad gäller deltagaravgiften kommer eventuell återbetalning däremot att ske i enlighet med vad som anges nedan. Storleken på eventuell återbetalning av deltagaravgifterna baseras på (i) datumet för beslutet att ställa in Loppet, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

1. om Loppet ställs in 91 – 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande återbetalas 50 % av deltagaravgifterna,

2. om Loppet ställs in 30 – 90 dagar innan datumet för Loppets genomförande återbetalas 25 % av deltagaravgifterna,

3. om Loppet ställs in 0-30 dagar före datumet för Loppets genomförande återbetalas 0 % av deltagaravgifterna. Beställaren ges då möjlighet att flytta sin gruppbokning med tillhörande startplatser till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp.

7. SÄRSKILT OM COVID-19

Inställt, förändrat eller flyttat Lopp på grund av Covid-19

Om Loppets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 är oklart. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra Loppets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar

avseende Loppets arrangemang, om vi bedömer att så måste ske för att aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19 ska kunna efterlevas.

Notera att vi, utöver vad som anges nedan inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar av anmälningsavgift eller deltagaravgift eller betala skadestånd eller annan kompensation till er för det fall vi behöver ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande för att kunna efterleva aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19.

-Om Loppet flyttas

Om vi behöver flytta datumet för Loppet på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19, har vi rätt att flytta din bokning till det nya datumet för Loppet och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgifter eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

-Om deltagarantal i Loppet reduceras

Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19 kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att Beställarens gruppbokning faller utanför aktuell kvot för startplatser till Loppet, förbehåller vi oss rätten att flytta er bokning till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp och Ni har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgifter eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

-Om Loppet ställs in

Om Loppet måste ställas in på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19, har vi ingen

skyldighet att återbetala den fasta anmälningsavgiften. Vad gäller deltagaravgiften kommer eventuell återbetalning däremot att ske i enlighet med vad som anges nedan. Storleken på eventuell återbetalning av deltagaravgifterna baseras på (i) datumet för beslutet att ställa in Loppet, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

1. om Loppet ställs in 91 – 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande återbetalas 50 % av deltagaravgifterna,

2. om Loppet ställs in 30 – 90 dagar innan datumet för Loppets genomförande återbetalas 25 % av deltagaravgifterna,

3. om Loppet ställs in 0-30 dagar före datumet för Loppets genomförande återbetalas 0 % av deltagaravgifterna. Beställaren ges då möjlighet att flytta sin gruppbokning med tillhörande startplatser till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp.

8. ÖVRIGT

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan. Beställaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor utan Göteborgs Friidrottsförbunds/ISPs skriftliga medgivande.

Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor skall prövas enligt svensk lag och tvisten skall lösas vid Göteborgs tingsrätt.

Senast uppdaterad 2023-04-17