Allmänna villkor Team

Villkor Team

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR GÖTEBORGSVARVET TEAM

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för Beställare (definieras nedan) som bokar startplatspaket för Göteborgsvarvet (kallat TEAM Guld, Silver eller Brons, samt för Göteborgsvarvet Marathon (”TEAM”)).

Göteborgs Friidrottsförbund” avser Göteborgs Friidrottsförbund, org. nr 857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg, som bland annat arrangerar Göteborgsvarvet 21km (”Loppet”).

ISP” avser ISP Sport & Marketing (ISP), org.nr 556662-5777, Alfred Wigelius väg 10, 412 49 Göteborg, som ansvarar för all försäljning av de kommersiella rättigheterna kopplade till Göteborgsvarvet (”Göteborgs Friidrottsförbund/ISP”).

När du bokar TEAM genom hemsidan www.goteborgsvarvet.se (”Hemsidan”) eller på annat sätt ingår avtal eller överenskommelse med Göteborgs Friidrottsförbund, innehållande en rätt till TEAM, med hänvisning till dessa Allmänna Villkor, godkänner du som representant för beställande företag/förening/organisation (”Beställare”) Göteborgs Friidrottsförbunds vid var tid gällande Allmänna Villkor.

Du som bokar TEAM intygar att du är behörig att teckna Beställarens firma och ådra Beställaren sådana skyldigheter som Beställaren får enligt dessa Allmänna Villkor. Du garanterar också att fullständiga uppgifter om Beställaren lämnas i samband med bokningen, så som organisations-nummer och faktureringsadress m.m.

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats Beställaren.

2. BOKNING

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP förbehåller sig rätten att godkänna eller avböja icke lämpliga Beställare.

Beställaren ska i samband med bokning av TEAM ange antal TEAM-deltagare. Ett team måste bestå av minst fyra TEAM-deltagare. Så snart en bokning är giltig förbinder sig Beställaren att erlägga en fast anmälningsavgift (teamguld och silver) samt minst 80 % av deltagaravgiften för det vid bokningen uppgivna antalet TEAM-deltagare, oavsett hur många TEAM-deltagare som faktiskt anmäler sig till Loppet (se närmare under punkten 3).

Bokningen blir giltig först då Beställaren erhållit en skriftlig bokningsbekräftelse. Bokningsbekräftelsen skickas till den e-postadress som Beställaren uppgivit i samband med bokningen. Bokningsbekräftelsen skickas senast 10 dagar efter det att bokningen genomförts. Göteborgs Friidrottsförbund/ISP reserverar sig för att TEAM-platserna kan vara fullbokade och att Beställaren av den anledningen nekas den bokning som gjorts.

Beställaren har rätt att annullera sin bokning, om det skriftligen meddelas ansvarig för TEAM hos Göteborgs Friidrottsförbund/ISP (via e-post till team@goteborgsvarvet.se) innan Beställaren erhållit bokningsbekräftelsen.
Beställaren har möjlighet att utöka antalet TEAM-deltagare i sin bokning fram till att Loppet är fullbokat, genom att skicka en förfrågan till ansvarig för TEAM hos Göteborgs Friidrottsförbund/ISP (via e-post till team@goteborgsvarvet.se). Göteborgs Friidrottsförbund/ISP reserverar sig för att aktuell startgrupp eller Loppet som sådant kan vara fullbokat och att det därför inte går att utöka bokningen. En förfrågan om utökad bokning är bindande från det att en skriftlig bekräftelse har skickats till Beställaren från ansvarig för TEAM hos Göteborgs Friidrottsförbund.

Har Beställaren ingått separat avtal eller överenskommelse där TEAM ingår, blir bokningen av TEAM giltig i och med att Beställaren erhåller en bokningsbekräftelse. En bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som Beställaren uppgivit i samband med ingående av sådant avtal eller överenskommelse, senast 10 dagar efter det att avtalet eller överenskommelsen ingåtts med Göteborgs Friidrottsförbund.
Beställaren får tillgång till ett administrationsverktyg med möjlighet att anmäla TEAM-deltagare till Loppet i en gruppanmälningsfunktion, bjuda in till Loppet redan anmälda löpare samt skapa värdkoder som ger korrekt grupptillhörighet.
En giltig anmälan till Loppet uppstår först när en TEAM-deltagare registrerat sig med en värdekod eller anmälts via en gruppanmälan.

Gruppanmälan/värdekoder kan göras/utnyttjas fram till och med den 30 april året för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 3 veckor innan Loppets genomförande. Därefter kan inte fler TEAM-deltagare anmälas via gruppanmälan och outnyttjade värdekoder kan inte längre utnyttjas.

Beställaren kan fram till och med den 31 mars för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 7 veckor innan Loppets genomförande, minska det vid bokningen uppgivna antalet TEAM-deltagare genom att skriftligen meddela ansvarig för TEAM hos Göteborgs Friidrottsförbund/ISP (via e-post till team@goteborgsvarvet.se) (”Avbokning”). Det är inte möjligt att genomföra Avbokning av till Loppet redan anmälda TEAM-deltagare.

3. PRIS OCH BETALNING

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP har rätt att fakturera Beställaren för en fast anmälningsavgift respektive för den sammanlagda deltagaravgiften för det antal TEAM-deltagare som bokningen omfattar, med beaktande av eventuell genomförd Avbokning enligt punkten 2 (”Ersättning”). Göteborgs Friidrottsförbund/ISP har dock alltid rätt att fakturera Beställaren för minst 80 % av deltagaravgiften för Beställarens ursprungliga (inklusive utökade) bokning, oavsett antal TEAM-deltagare som bokningen omfattar efter eventuell Avbokning.

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP har rätt att fakturera Beställaren för (i) den fasta anmälningsavgiften (team guld och silver) samt 80 % av den totala deltagaravgiften efter 10 dagar från det att Beställaren erhållit boknings-bekräftelse, (ii) 100 % av den totala deltagaravgiften för eventuell utökad bokning 10 dagar efter att Beställaren erhållit bekräftelse avseende den utökade bokningen samt (iii) för utestående del av deltagaravgiften efter justering för eventuell Avbokning, från den 1 april eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 7 veckor innan Loppets genomförande. j året för det aktuella Loppet och framåt. Fakturering ska ske med betalningsvillkor 30 dagar om inte annat överenskommits mellan Beställaren och Göteborgs Friidrottsförbund.

Om Beställare inte har erlagt full betalning på fakturas förfallodag, har Göteborgs Friidrottsförbund/ISP rätt att annullera bokningen samt ogiltigförklara eventuella anmälningar från TEAM-deltagare.

Skulle särskild skatt eller annan avgift tillkomma avseende Göteborgs Friidrottsförbunds åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor ska motsvarande belopp erläggas av Beställaren.

4. ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS

Fram till den 30 april året för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 3 veckor innan Loppets genomförande, har Beställaren möjlighet att anmäla en TEAM-deltagare som sedan tidigare har anmält sig till Loppet. Detta görs av Beställaren i administrationsverktyget genom att använda funktionen ”Bjud in deltagare”. Den inbjudna deltagaren kommer då att få en förfrågan via e-post om att bli flyttad till TEAM-gruppen. Beställaren är medveten om och åtar sig att upplysa TEAM-deltagaren om att det inte kommer att ske någon återbetalning av erlagd anmälningsavgift till TEAM-deltagaren. Deltagarens ersatta plats kommer att kunna överlåtas enligt reglerna i våra ”Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund”.

Beställaren kan utan kostnad byta namn på en till Loppet anmäld TEAM-deltagare (”Namnbyte”) fram till och med den 30 april året för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 3 veckor innan Loppets genomförande.

Ett Namnbyte görs av Beställaren i administrationsverktyget. Vid Namnbyte är den nya TEAM-deltagaren alltid garanterad startplats i samma startgrupp som övriga TEAM-deltagare.

Efter den 30 april året för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 3 veckor innan Loppets genomförande, är det inte längre möjligt att genomföra Namnbyten.

5. BESTÄLLARENS SÄRSKILDA SKYLDIGHETER OCH ÅTAGANDEN

Beställaren får inte själv eller genom annan använda startplats för Loppet i kommersiellt syfte, inklusive men inte begränsat till, att sälja eller lotta ut eller på annat sätt använda startplats i marknadsföring.

Beställaren åtar sig att säkerställa att samtliga TEAM-deltagare informeras om, godkänner samt respekterar ”Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund”, ”Integritetspolicy” samt dessa ”Allmänna Villkor för Göteborgsvarvet Team”. Detta gäller särskilt vid Gruppanmälan och Namnbyte.

Beställaren förbinder sig att informera TEAM-deltagarna om aktuell information gällande Loppet som är av betydelse för deras deltagande i Loppet.

6. INSTÄLLT ELLER FLYTTAT LOPP

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP förbehåller sig rätten att ställa in Loppet eller förändra Loppets bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang eller genomförande;

a) om Göteborgs Friidrottsförbund/ISP bedömer att så är nödvändigt med hänsyn till vid tidpunkten gällande lagar, regler, restriktioner, myndighetsbeslut och rekommendationer tillämpliga med hänsyn till Covid-19 (”Coronaregler”),

b) med anledning av omständighet utanför Göteborgs Friidrottsförbunds/ISPs kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, epidemi eller annan allvarlig smittspridning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning,

c) om Göteborgs Friidrottsförbund/ISP eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

d) om Loppet inte sanktioneras av Svenska Friidrottsförbundet, eller om Göteborgs Friidrottsförbund/ISP inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att Göteborgs Friidrottsförbund/ISP ska få eller kunna genomföra Loppet.

Om Loppet flyttas eller vid andra förändringar av Loppets arrangemang eller genomförande till följd av någon omständighet enligt punkt a) – d) ovan, har Göteborgs Friidrottsförbund/ISP ingen skyldighet att återbetala någon ersättning till Beställaren, eller att betala skadestånd eller annan kompensation.

Om Loppet måste ställas in, till följd av någon omständighet enligt punkt a) - d) ovan, har Göteborgs Friidrottsförbund/ISP ingen skyldighet att återbetala den fasta anmälningsavgiften. Vad gäller deltagaravgiften kommer eventuell återbetalning däremot att ske i enlighet med vad som anges nedan. Storleken på eventuell återbetalning av deltagaravgifterna baseras på (i) datumet för beslutet att ställa in Loppet, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

- mer än 30 dagar före datumet för Loppets genomförande återbetalas 50 % av deltagaravgifterna; och

- 0-30 dagar före datumet för Loppets genomförande återbetalas 0 % av deltagaravgifterna.

7. REDUCERAT DELTAGARANTAL

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP förbehåller sig rätten att reducera antalet deltagare i Loppet av skäl hänförliga till Covid-19, om vi bedömer att så måste ske för att vi ska kunna genomföra Loppet i enlighet med aktuella Coronaregler. Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras kommer TEAM-bokningar att fördelas ut i den ordning som bokningarna har bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att Beställaren blir av med sin TEAM-bokning eller ett antal av sina TEAM-platser förbehåller vi oss rätten att behålla den fasta anmälningsavgiften och att återbetala berörda deltagaravgifter på samma sätt som framgår av punkt 6 ovan. Göteborgs Friidrottsförbund/ISP har därutöver ingen skyldighet att återbetala hela eller delar av Ersättningen eller betala skadestånd eller annan kompensation för det fall att Loppets deltagarantal måste reduceras för att Loppet ska få/ska kunna genomföras.

8. ÖVRIGT

Göteborgs Friidrottsförbund/ISP förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan. Beställaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor utan Göteborgs Friidrottsförbunds skriftliga medgivande.

Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor skall prövas enligt svensk lag och tvisten skall lösas vid Göteborgs tingsrätt.

9. VILLKOR SOM GÄLLER ENDAST FÖR TEAM GULD

För det fall Beställaren inte meddelat Göteborgs Friidrottsförbund/ISP att Beställaren vill utnyttja den tältplats som Beställaren har rätt till enligt bokningen i samband med att bokningen genomfördes, förfaller rätten att utnyttja sådan tältplats och det står Göteborgs Friidrottsförbund/ISP fritt att upplåta tältplatsen till annan.

Utöver ovan angivna villkor gäller även ”Allmänna villkor för Göteborgsvarvets Tältbyar

Senast uppdaterad 2021-01-07