Allmänna villkor Team

Villkor Team

Villkor Företagsbokning Stafett

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR GÖTEBORGSVARVET FÖRETAGSBOKNING STAFETT

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för Beställare (definieras nedan) som bokar lag för Stafettvarvet (kallat FÖRETAGSBOKNING STAFETT).

”Göteborgs Friidrottsförbund” avser Göteborgs Friidrottsförbund, org. nr 857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg, som bland annat arrangerar Stafettvarvet (”Loppet”).

När du bokar FÖRETAGSBOKNING STAFETT genom hemsidan www.goteborgsvarvet.se (”Hemsidan”) eller på annat sätt ingår avtal eller överenskommelse med Göteborgs Friidrottsförbund, innehållande en rätt till FÖRETAGSBOKNING STAFETT, med hänvisning till dessa Allmänna Villkor, godkänner du som representant för beställande företag/förening/organisation (”Beställare”) Göteborgs Friidrottsförbunds vid var tid gällande Allmänna Villkor.

Du som bokar FÖRETAGSBOKNING STAFETT intygar att du är behörig att teckna Beställarens firma och ådra Beställaren sådana skyldigheter som Beställaren får enligt dessa Allmänna Villkor. Du garanterar också att fullständiga uppgifter om Beställaren lämnas i samband med bokningen, så som organisations¬nummer och faktureringsadress m.m.

Göteborgs Friidrottsförbund har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats Beställaren.

2. BOKNING

Göteborgs Friidrottsförbund förbehåller sig rätten att godkänna eller avböja icke lämpliga Beställare.

Beställaren ska i samband med bokning av FÖRETAGSBOKNING STAFETT ange antal stafettlag. Ett stafettlag måste bestå av minst ett (1) lag. Så snart en bokning är giltig förbinder sig Beställaren att erlägga en faktura på hela anmälningsavgiften för det vid bokningen uppgivna antalet stafettlag.

Bokningen blir giltig först då Beställaren erhållit en skriftlig bokningsbekräftelse. Bokningsbekräftelsen skickas till den e-postadress som Beställaren uppgivit i samband med bokningen. Bokningsbekräftelsen skickas direkt efter det att bokningen genomförts. Göteborgs Friidrottsförbund reserverar sig för att Loppet kan vara fullbokat och att Beställaren av den anledningen nekas den bokning som gjorts.

Beställaren har rätt att annullera sin bokning, om det skriftligen meddelas via e-post till team@goteborgsvarvet.se inom 24 timmar från att bokningen genomförts. Beställaren har möjlighet att utöka antalet stafettlag i sin bokning fram till att Loppet är fullbokat, genom att addera de antal platser Beställaren önskar. Göteborgs Friidrottsförbund reserverar sig för att aktuell startgrupp eller Loppet som sådant kan vara fullbokat och att det därför inte går att utöka bokningen.

Har Beställaren ingått separat avtal eller överenskommelse där FÖRETAGSBOKNING STAFETT ingår, blir bokningen av FÖRETAGSBOKNING STAFETT giltig i och med att Beställaren erhåller en bokningsbekräftelse. En bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som Beställaren uppgivit i samband med ingående av sådant avtal eller överenskommelse, senast 10 dagar efter det att avtalet eller överenskommelsen ingåtts med Göteborgs Friidrottsförbund.

Beställaren får tillgång till ett administrationsverktyg med möjlighet att anmäla stafettlag till Loppet i en gruppanmälningsfunktion.

En giltig anmälan till Loppet uppstår först när ett stafettlag anmält samt registrerat en lagkapten.

Laganmälan kan göras fram till och med den 30 april året för det aktuella Loppet eller, om ordinarie datum för Loppet flyttas, senast 3 veckor innan Loppets genomförande. Därefter kan inte fler stafettlag anmälas via gruppbokningen.

3. PRIS OCH BETALNING

Göteborgs Friidrottsförbund har rätt att fakturera Beställaren för 100 % av den totala anmälningsavgiften efter 10 dagar från det att Beställaren erhållit boknings¬bekräftelse. Fakturering ska ske med betalningsvillkor 30 dagar om inte annat överenskommits mellan Beställaren och Göteborgs Friidrottsförbund.

Om Beställare inte har erlagt full betalning på fakturans förfallodag, har Göteborgs Friidrottsförbund rätt att annullera bokningen samt ogiltigförklara eventuella anmälningar från FÖRETAGSBOKNING STAFETT-lag.

Skulle särskild skatt eller annan avgift tillkomma avseende Göteborgs Friidrottsförbunds åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor ska motsvarande belopp erläggas av Beställaren.

4. BESTÄLLARENS SÄRSKILDA SKYLDIG¬HETER OCH ÅTAGANDEN

Beställaren får inte själv eller genom annan använda startplats för Loppet i kommersiellt syfte, inklusive men inte begränsat till, att sälja eller lotta ut eller på annat sätt använda startplats i marknadsföring.

Beställaren åtar sig att säkerställa att samtliga FÖRETAGSBOKNING STAFETT-lag informeras om, godkänner samt respekterar ”Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund”, ”Integritetspolicy” samt dessa ”Allmänna Villkor för Göteborgsvarvet Företagsbokning Stafett”.

Beställaren förbinder sig att informera FÖRETAGSBOKNING STAFETT-deltagare om aktuell information gällande Loppet som är av betydelse för deras deltagande i Loppet.

6. INSTÄLLT, FÖRÄNDRAT ELLER FLYTTAT LOPP

Händelse utom vår kontroll, av hänsyn till löparnas säkerhet och hälsa eller nekat myndighetstillstånd.

Vår ambition är naturligtvis att genomföra Loppet på förutbestämd dag och på förutbestämt sätt. Det kan dock uppkomma situationer som medför att Loppet inte kan eller får genomföras som tänkt. Vi förbehåller oss därför rätten att i följande fall ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande;

a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse,

b) om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Notera att vi, utöver vad som anges nedan, inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar av anmälningsavgift eller deltagaravgift eller betala skadestånd eller annan kompensation för det fall vi behöver ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande till följd av någon omständighet enligt punkt a) – c) ovan.

-Om Loppet flyttas

Om vi behöver flytta datumet för Loppet på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c) ovan har vi rätt att flytta din bokning till det nya datumet för Loppet och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgiften eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss

-Om deltagarantal i Loppet reduceras

Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c) ovan kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att Beställarens gruppbokning faller utanför aktuell kvot för startplatser till Loppet, förbehåller vi oss rätten att flytta er bokning till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp och Ni har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgifter rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

-Om Loppet ställs in

Om Loppet måste ställas in, till följd av någon omständighet enligt punkt a) - d) ovan, har vi ingen skyldighet att återbetala den fasta anmälningsavgiften. Vad gäller deltagaravgiften kommer eventuell återbetalning däremot att ske i enlighet med vad som anges nedan. Storleken på eventuell återbetalning av deltagaravgifterna baseras på (i) datumet för beslutet att ställa in Loppet, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

1. om Loppet ställs in 91 – 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande återbetalas 50 % av deltagaravgifterna,

2. om Loppet ställs in 30 – 90 dagar innan datumet för Loppets genomförande återbetalas 25 % av deltagaravgifterna,

3. om Loppet ställs in 0-30 dagar före datumet för Loppets genomförande återbetalas 0 % av deltagaravgifterna. Beställaren ges då möjlighet att flytta sin gruppbokning med tillhörande startplatser till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp.

7. SÄRSKILT OM COVID-19

Inställt, förändrat eller flyttat Lopp på grund av Covid-19

Om Loppets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 är oklart. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra Loppets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang, om vi bedömer att så måste ske för att aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19 ska kunna efterlevas.

Notera att vi, utöver vad som anges nedan inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar av anmälningsavgift eller deltagaravgift eller betala skadestånd eller annan kompensation till er för det fall vi behöver ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande för att kunna efterleva aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19.

-Om Loppet flyttas

Om vi behöver flytta datumet för Loppet på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19, har vi rätt att flytta din bokning till det nya datumet för Loppet och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgifter eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

-Om deltagarantal i Loppet reduceras

Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19 kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att Beställarens gruppbokning faller utanför aktuell kvot för startplatser till Loppet, förbehåller vi oss rätten att flytta er bokning till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp och Ni har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller deltagaravgifter eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

-Om Loppet ställs in

Om Loppet måste ställas in på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19, har vi ingen skyldighet att återbetala den fasta anmälningsavgiften. Vad gäller deltagaravgiften kommer eventuell återbetalning däremot att ske i enlighet med vad som anges nedan. Storleken på eventuell återbetalning av deltagaravgifterna baseras på (i) datumet för beslutet att ställa in Loppet, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

1. om Loppet ställs in 91 – 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande återbetalas 50 % av deltagaravgifterna,

2. om Loppet ställs in 30 – 90 dagar innan datumet för Loppets genomförande återbetalas 25 % av deltagaravgifterna,

3. om Loppet ställs in 0-30 dagar före datumet för Loppets genomförande återbetalas 0 % av deltagaravgifterna. Beställaren ges då möjlighet att flytta sin gruppbokning med tillhörande startplatser till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp.

8. ÖVRIGT

Göteborgs Friidrottsförbund förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan. Beställaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor utan Göteborgs Friidrottsförbunds skriftliga medgivande.

Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor skall prövas enligt svensk lag och tvisten skall lösas vid Göteborgs tingsrätt.

Senast uppdaterad 2024-02-08